NEMA Motor

NEMA Motor

    Frame SizeH140-449

    Power: 0.75-250kW

    Voltage230/460575V

 

    EfficiencyNEMA Premium